data

60 button cpd all
cpd connect cpd connect

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์คลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 หลัง ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/09/61) new gif
1493125986 Tick Mark Darkเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์คลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 หลัง ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/09/61) new gif
  -   ประกาศจังหวัดแพร่  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์คลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 หลัง ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/09/61)
   -  เอกสารประกวดราคา  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์คลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 หลัง ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/09/61)
   -  ขอบเขตของงาน (TOR) /คุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ

1493125986 Tick Mark Darkประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [งานมหกรรมสินค้าเกษตร "ข้าวอินทรีย์ ของดีจตุล้านนา"] (22/08/61) new gif

1493125986 Tick Mark Darkประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [งานมหกรรมสินค้าเกษตร "ข้าวอินทรีย์ ของดีจตุล้านนา"] (07/08/61) new gif
      เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/08/61) new gif
      ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  (01/08/61) new gif

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (01/08/61) new gif
      ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ (01/08/61) new gif

1493125986 Tick Mark Dark(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [งานมหกรรมสินค้าเกษตร "ข้าวอินทรีย์ ของดีจตุล้านนา"] (01/08/61) 
     (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/08/61) 
     (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  (01/08/61) 

     (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (01/08/61) 
     (ร่าง) ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ (01/08/61) 

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
1493135958 star

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  (24/04/61) เพิ่มเอกสารเปลี่ยนแปลงห้องสอบสัมภาษณ์ (27/04/61)

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (07/03/61) 
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (03/04/61)
----------------------------------
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (8/12/60) 
1493125986 Tick Mark Darkประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (20/10/60)

news

activity events 

 

11

center04
bannerslide2

fn

coopmaps

book61


CPD Connect

bannerdown20bannerdown19bannerdown18bannerdown16bannerdown15bannerdown8bannerdown7bannerdown6banner anti coruptionbanner app moac newbanner opsmoacbanner ric innovationbanner seedbanner varaban coopclickban ita