data

60 button cpd all
cpd connect cpd connect

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 1493135958 star new gif
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621493135958 star 
                  ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 1 แห่ง   |  ก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

1493125986 Tick Mark Darkหนังสือเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย/พนักงานทำความสะอาด/พนักงานขับรถยนต์ราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  (24/04/61) เพิ่มเอกสารเปลี่ยนแปลงห้องสอบสัมภาษณ์ (27/04/61)
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (03/04/61)
1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (07/03/61) 

----------------------------------

1493125986 Tick Mark Darkประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (8/12/60) 
1493125986 Tick Mark Darkประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (20/10/60)

news

activity events 

 

11

center04
bannerslide2

fn

coopmaps

book61


เอกสารเผยแพร่