99256000


             

×

มีข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้


15925601

 

กันยายน

เดือนกันยายน

33 icon  19/09/2560 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น
                      - แบบอำนวยการ
                      - แบบโครงการ
                      - แบบโครงการฝึกอบรม

33 icon  18/09/2560 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
         - หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/2921 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
         - แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                

33 icon  15/09/2560 ขออนุมัติในหลักการ จ้างเหมาบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/2851 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560)
- กรอบวงเงินค้าจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัด) (ศูนย์ฯ 1-20)

                           

 

33 icon 12/09/2560 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
                     1. เอกสาร แนบ 1
                       - ภาคกลาง
                       - ภาคตะวันออก
                       - ภาคใต้
                       - ภาคใต้ชายแดน
                       - ภาคเหนือ
                       - ภาคอีสาน
                     2. เอกสาร แนบ 2- 4                  

33 icon 12/09/2560 การบรรยาย หัวข้อ" แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2561 " ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

33 icon 31/08/2560 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะงบลงทุน)
          - บันทึก กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1104/2672 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
          1. ส่วนกลาง
              - แบบคำของบลงทุน ปี 2562 
              - แบบ วงป.10 
              - คู่มือหาพิกัด (IPHONE)
              -
 คู่มือหาละติจูด ลองติจูด (SUMSUNG)

          2. ส่วนภูมิภาค / ศูนย์
              - แบบคำของบลงทุน ปี 2562 
              - คู่มือหาพิกัด (IPHONE)
              -
 คู่มือหาละติจูด ลองติจูด (SUMSUNG)
  


  

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง