PR

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายกฤษฎา  บุญราช  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปณากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46  วันที่ 1 ตุลาคม  2561  new blinking gif

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

การรับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ปี 2561 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
กฏกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  พ.ศ. 2550  แบบรายงาน   

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  12 กรกฏาคม  2560  รายละเอียด 

นโยบายการกํากับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด 

ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร  รายละเอียด  

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  <<คลิปวิดิโอ>>  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาศครบรอบ 100 ธงชาติไทย โดยร่วมประดับธงชาติ อาคารสถานที่หน่วยงานและบ้านเรือน  รายละเอียด

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

คำแนะนำกรมส่งเสริมสหกรณ์ (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) รายละเอียด

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด

activity

 

moac cpd cad   facebookCOOP SHop coop click    peple