ข่าวประชาสัมพันธ์

icon04แผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 <<รายละเอียด>>
icon04รายละเอียดการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 24 ม.ค. 2561 <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด2>>
icon04ตอบข้อหารือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  <<รายละเอียด>>
icon04หนังสือเวียนตอบข้อหารือการแข่งขันกีฬา <<รายละเอียด>>
icon04ข้อบกพร่องการเบิกจ่าย กรมตรวจสอบภายใน  <<รายละเอียด>>
icon04แนวทางลดข้อพกพร่องในการปฏิบัติงานคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7 ส.ค. 2560 <<รายละเอียด>>
icon04สรุปอัตราค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าเช่าที่พัก <<รายละเอียด>>
icon04ขอแจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 <<รายละเอียด>>
icon04หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ <<รายละเอียด>>
icon04แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 <<รายละเอียด>>
icon04แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง<<รายละเอียด>>

 

  

  logonewcpd V3    logo

    logo 1             0000173

  facebook                       headfaq