ข่าวประชาสัมพันธ์

  คู่มือการใช้งานระบบเมลล์ใหม่ครั้งแรก <<รายละเอียด>>
 

แนวทางปฏิบัติตามคู่มือประชาชนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด <<รายละเอียด>>

คู่มือการใช้งาน MailGoThai เวอร์ชั่นใหม่ <<รายละเอียด>>
สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
<<คลิปวีดีโอ>>
แจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
บันทึกข้อมูลความเชียวชาญของบุคลากรภาครัฐ และตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัว (การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล)
<<ความเชี่ยวชาญบุคลากรภาครัฐ>> <<ระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล>>

แจ้งกำหนดการโครงการ "ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระยองรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน" การสร้างฝายชะลอน้ำ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 

ณ เขาตะแบก อำเภอบ้านค่าย <<รายละเอียด>>

 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ช่วงพักกลางวัน เดือน มี.ค. 60 <<รายละเอียด>>
แผนการปฏิบัติงานและตัวชีวัดความสำเร็จการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2560 <<รายละเอียด>>
   การจัดทำแผนพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ปี 2560 <<รายละเอียด>>
 แบบฟอร์มการลงเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. 2560 <<รายละเอียด>>
 คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องมอบหมายงานเจ้าหน้าที่
ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 <<รายละเอียด>>
   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (prompt pay)" <<รายละเอียด>>