ข่าวประชาสัมพันธ์

icon04แผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 <<รายละเอียด>>
icon04รายละเอียดการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 24 ม.ค. 2561 <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด2>>
icon04ตอบข้อหารือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  <<รายละเอียด>>
icon04หนังสือเวียนตอบข้อหารือการแข่งขันกีฬา <<รายละเอียด>>
icon04ข้อบกพร่องการเบิกจ่าย กรมตรวจสอบภายใน  <<รายละเอียด>>
icon04แนวทางลดข้อพกพร่องในการปฏิบัติงานคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7 ส.ค. 2560 <<รายละเอียด>>
icon04สรุปอัตราค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าเช่าที่พัก <<รายละเอียด>>
icon04ขอแจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 <<รายละเอียด>>
icon04หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ <<รายละเอียด>>
icon04แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 <<รายละเอียด>>
icon04แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง<<รายละเอียด>>

วันนี้ (6 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณตลาดสี่แยกคอมเพล็กซ์ ถนนบายพาสสาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นายสุรสิงห์ เพิ่มพูนสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง นายทรงธรรม ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง นายธวัชชัย อุ่ยพาณิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด และนายสมบูรณ์ เพชรฉกรรจ์ ประธานกรรมการตลาดผลไม้สี่แยกคอมเพล็กซ์ ร่วมเปิดตลาดผลไม้ระยองคอมเพล็กซ์ ประจำปี 2560 ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง กล่าวว่าตลาดผลไม้ระยองคอมเพล็กซ์ เกิดจากแนวคิดที่ต้องการยกระดับคุณภาพผลไม้ของจังหวัดระยอง เพื่อรณรงค์และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค โดยความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สร้างตลาดผลไม้คุณภาพ ให้เกษตรกรชาวสวนนำผลไม้และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายเองภายใต้การบริหารของคณะกรรมการตลาดร่วม หวังให้เป็นตลาดผลไม้หลักอีกตลาดหนึ่งคู่กับตลาดเขาดิน และตลาดตะพง

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สับปะรด ฯลฯ ตลาดสี่แยกคอมเพล็กซ์ จะเน้นคุณภาพผลไม้เป็นหลัก เกษตรกรทุกคนที่นำผลไม้และสินค้าเกษตรอื่นเข้ามาขาย จะต้องลงทะเบียน ติดป้ายชื่อร้าน ชื่อกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ ป้ายราคา และต้องรับประกันคุณภาพสินค้าของตนเองอีกด้วย นายไชยากล่าว

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

 

 

 

  

  logonewcpd V3    logo

    logo 1             0000173

  facebook                       headfaq