• 0
  • 3
  • 1
  • 2

14 กันยายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภท

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2560 นายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และนางสาวสุภัทรา วรรณฤมล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

นายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และนางสาวสุภัทรา วรรณฤมล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

motto