adun

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

นายอดุลย์  ภูกาบิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 093-2656846
adul_pk@cpd.go.th

 

 

 

 

 

 

manop

นายมนพ  พร้อมญาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-9415987
manop_py@cpd.go.th


 

 

chanidapa

นางชนิดาภา  วิระศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 081-3200594
chanidapa_vs@cpd.go.th

 

 

samnuk

นายสมนึก  เศษสุข
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 081-0615060
somnuk_ss@cpd.go.th

 

 

aranut

นางอรนุช  ช่างยันต์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 084-4376223
oranuc_@cpd.go.th