naravut

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

นายนราวุธ  ไชโยราช
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 093-3393395
naravut@cpd.go.th

 

 

 kanjanaporn1

 นางสาวกาญจนาภรณ์  จตุรโพธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร : 084-7994291
kanjanaporn_ch@cpd.go.th 

 

rinda

นางสาวรินดา  สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :              
                      @cpd.go.th


 

santat

นายสันทัด  โชคเหมาะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 064-0671123
santad_ckm@cpd.go.th


 

pitak

นายพิทักษ์  นุศาสตร์สังข์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เบอร์โทร : 081-3207029
pituk_nss@cpd.go.th 

 

 

 taworn

นายถาวร  ไชยเกตุ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 086-2251318
taworn@cpd.go.th