31950460 667215760287941 5980408455469465600 n

แผนงานโครงการและงบประมาณ ปี 2563

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

  แผนปฏิบัติงานการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)      excel

 

 

 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิตโครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

 

 

3. แผนงานยุทธศาตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(เฉพาะรายการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM