LOGO

  อัตรากำลัง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ที่                                    สังกัด   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ      ลูกจ้างเหมา
  รวม
  1 สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด          1             1
  2 ฝ่ายบริหารทั่วไป          3           4              6              1     14
  3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์          4

             1         5
  4 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์          3
               2
        5
  5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          4
               2         6
  6 กลุ่มตรวจการสหกรณ์          4
               2
        6
  8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1          3
          1              3         7
  9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2          3
          1              2
        6
  10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3          2
             3
        5
  11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4          3           1              3
        7
  12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5          3
          1              3
        7
  13 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6          3
          1              2         6
  14 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7          3
               4
             1       8
        38           9             33              2      82

 

 

 aln 115