เป้าหมายและวัตถุประสงค์


เป้าหมาย

1. พื้นที่เป้าหมายโครงการ 51 แห่ง (ดำเนินการใน 49 นิคมสหกรณ์ 1 ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง
และจังหวัดนครสวรรค์)

2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 77 จังหวัด  และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และ 2

 

 

วัตถุประสงค์

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มพื้นที่ ในโครงการสามารถดำเนินการ และกิจกรรมทั้งในด้านส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในพื้นที่โครงการ ฯ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธ์พืชในท้องถิ่นไปพร้อมกัน