• banner001
  • banner002
  • bnner003
  • banner004


icon act2
 

8 กุมภาพันธ์ 2561  นางครสวรรค์  โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางครสวรรค์  โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมปลูกต้นไม้ท้องถิ่น