หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์


ชื่อหน่วยงาน จังหวัด URL
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์   http://web.cpd.go.th/rdpd/
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์   http://webhost.cpd.go.th/nsncoop/

นิคมสหกรณ์โคกขาม

สมุทรสาคร http://webhost.cpd.go.th/nikomkk

นิคมสหกรณ์บ้านไร่

สมุทรสาคร http://webhost.cpd.go.th/nikombr

นิคมสหกรณ์ชะแวะ

ระยอง http://webhost.cpd.go.th/wangcheun

นิคมสหกรณ์ท่ายาง

เพชรบุรี http://webhost.cpd.go.th/nikomty

นิคมสหกรณ์ชะอำ

เพชรบุรี http://webhost.cpd.go.th/nikcomca

นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

ลพบุรี http://webhost.cpd.go.th/nikomcbd

นิคมสหกรณ์พนา

อำนาจเจริญ http://webhost.cpd.go.th/mikompana

นิคมสหกรณ์พร้าว

เชียงใหม่ http://webhost.cpd.go.th/nikomp

นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

เชียงใหม่ http://webhost.cpd.go.th/nikommj

นิคมสหกรณ์แม่แตง

เชียงใหม่ http://webhost.cpd.go.th/nikommt

นิคมสหกรณ์พิชัย

อุตรดิตถ์ http://webhost.cpd.go.th/gong

นิคมสหกรณ์ฟากท่า

อุตรดิตถ์ http://webhost.cpd.go.th/faktha2

นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

สระแก้ว http://webhost.cpd.go.th/nikomwang

นิคมสหกรณ์สระแก้ว

สระแก้ว http://webhost.cpd.go.th/nikomsakaeo

นิคมสหกรณ์สตึก

บุรีรัมย์ http://webhost.cpd.go.th/nikomst

นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น

สุพรรณบุรี http://webhost.cpd.go.th/nikomhkm

นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

ลำปาง http://webhost.cpd.go.th/nikomhc