สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทร. 0-3742-5037
cpd_sakaeo@cpd.go.th

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

pic king death


news1


new

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อัพเดต 21/9/2560new

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา new

พิธีเจริญพรพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร new

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน new

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร new

อธิบดีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว new

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 7/2560 new

อธิบดีเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานและลานรวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้วจำกัด new

โครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเขตตรวจราชการที่ 3,9,14 new

โครงการเผยแพร่กิจกรรมสหกรณ์สู่โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว new

ร่วมประชุมการจัดที่ดินตามนโยบายคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  new

ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด 

7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560 

จัดตั้ง "สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินโคกสูง (คทช) จำกัด 

จัดตั้ง "สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด" 

ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

โครงการ "เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอครั้งที่ 3/2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ครั้งที่ 6/2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทางการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล


tt

 

More from this category

gg

สารสนเทศของสหกรณ์

ข้อมูลทั่วไป

ธุรกิจในแต่ละด้าน

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

สินค้าและบริการหลัก

สถานะภาพทางการเงิน

นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น นิคมสหกรณ์สระแก้ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กล่มตรวจการสหกรณ์

 

bannerdown21newbanner ric innovationbannerdown18bannerdown16bannerdown7

banner opsmoacbannerdown6banner seedbanner varabannerdown23

bannerdown22banner app moac newbannerdown20ban coopclickbannerdown8


 icon map 1