หน้าหลัก

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทร. 0-3742-5037
cpd_sakaeo@cpd.go.th

หน้าหลัก

หมวด:

 


new

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อัพเดต 21/9/2560new

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา new

พิธีเจริญพรพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร new

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน new

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร new

อธิบดีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว new

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 7/2560 new

อธิบดีเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานและลานรวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้วจำกัด new

โครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเขตตรวจราชการที่ 3,9,14 new

โครงการเผยแพร่กิจกรรมสหกรณ์สู่โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว new

ร่วมประชุมการจัดที่ดินตามนโยบายคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  new

ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด 

7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560 

จัดตั้ง "สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินโคกสูง (คทช) จำกัด 

จัดตั้ง "สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด" 

ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

โครงการ "เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอครั้งที่ 3/2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" ครั้งที่ 6/2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทางการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล


tt

 

02-02-2561 Hits:130 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดื…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

Read more

19-01-2561 Hits:140 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ร่วมจับสลากผู้ได้รับการจัดที่ดินลงแปลงอย…

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมจับสลากผู้ได้รับการจัดที่ดินลงแปลงอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐ(คทช.) แปลง No. 3922, 4341 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จำนวน 60 ราย ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร

Read more

17-01-2561 Hits:140 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลัก…

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 กับสมาชิกสหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด

Read more

17-01-2561 Hits:153 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.เม…

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุนชนแปลงใหญ่ (อำเภอเมืองสระแก้ว) ณ กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ บ้านเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Read more

16-01-2561 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.วั…

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุนชนแปลงใหญ่ (อำเภอวังน้ำเย็น, อำเภอคลองหาด) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Read more

15-01-2561 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.ตา…

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุนชนแปลงใหญ่ จำนวน 201 คน (อำเภอตาพระยา, อำเภอโคกสูงและอำเภออรัญประเทศ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก. )โคกสูง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

Read more

12-01-2561 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอำเ…

ประชุมคณะกรรมการสกก.วัฒนานคร จก. ในโครงการพัฒนาสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ "1 สหกรณ์ 1 อำเภอ" โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมกับ นายตฤน วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

Read more
More from this category

gg

สารสนเทศของสหกรณ์

ข้อมูลทั่วไป

ธุรกิจในแต่ละด้าน

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

สินค้าและบริการหลัก

สถานะภาพทางการเงิน

นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น นิคมสหกรณ์สระแก้ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กล่มตรวจการสหกรณ์

 

bannerdown21newbanner ric innovationbannerdown18bannerdown16bannerdown7

banner opsmoacbannerdown6banner seedbanner varabannerdown23

bannerdown22banner app moac newbannerdown20ban coopclickbannerdown8


 icon map 1