ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

                             

                                       นางพรทิพย์ สงสกุล

                               นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

                       คุณวุฒิ:ปริญญาตรี(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

                                  โทร. 09-9218-8672

                           E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                        

                                      นางลัลส์ลลิต คำวิโส                               

                                นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

                                     โทร

                             E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                                นางสาวนิโลบล อุทัยรัตน์เจริญ

                                นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

                                     คุณวุฒิ 

                                       โทร 09-40050806

                           e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

                                     

                                     นางปิยพร แช่สระน้อย                            

                                       นักวิชาการสหกรณ์                                 

                              คุณวุฒิ:บริหารธุรกิจ(การจัดการ)              

                                       โทร

                              E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                    

                                     นางศิริอร  รักษาเมือง

                                      นักวิชาการสหกรณ์

                           คุณวุฒิ:บริหารการศึกษามหาบัณฑิต

                                        โทร

                              E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                         

                                       

                                  นางสาวหทัยทร   หินโทน                          

                                 นักวิชาการมาตรฐานสินค้า                       

             คุณวุฒิ:ปริญญาตรี(เทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ)

                                    โทร

                          E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

                                        

                                   นางสาวสุขธานี ตินะน้อย 

                                 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

                                    คุณวุฒิ:ปวส.(การบัญชี)

                                      โทร

                            E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.