วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2563

วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2563

ประจำปี 2563

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

        สหกรณ์
1.สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด  
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 1 รอ. จำกัด

 

 

     กลุ่มเกษตรกร

 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

        สหกรณ์
1.สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จำกัด 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 3 รอ. จำกัด 
5.สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

     กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าไร่
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่
3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันทราย

     นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น
1.สหกรณ์ออมทร้พย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์สระแก้ว จำกัด