สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

เนื้อหา

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

แผนงานพื้นฐาน  (Function)  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน) 

ผลผลิต   :    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก     :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 

ผลผลิต/โครงการ  :    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

กิจกรรมหลัก    :  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมรอง     :  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

กิจกรรมหลัก    :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

กิจกรรมรอง     :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมรอง     :  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562

กิจกรรมรอง     :  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมรอง     :  ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

กิจกรรมรอง     :  สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

ผลผลิต /โครงการ  :  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก  :  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร / กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง   :  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ /  กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

กิจกรรมรอง     :  โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

กิจกรรมหลัก  : สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

กิจกรรมรอง  : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก  : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

กิจกรรมรอง  : การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตร

กิจกรรมหลัก  : สนับสนุนกิจกรรมหลักสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมรอง  : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก  : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง(Smart Member)

กิจกรรมรอง  : โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

กิจกรรมรอง  : ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  : เกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี พ.ศ.2562

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผลผลิต /โครงการ  :  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง  : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ