ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

     
     
นายจักพัตร ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
โทร : 0813778171 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
        ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาด แก้ปัญหาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และขบวนการผลิต และประสานงาน และการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
            - อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ 
            - สถานะทางการเงินของสหกรณ์ 
            - สินค้าและบริการของสหกรณ์ 
            - การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 
            - ข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปีล่าสุด 
            - สถานภาพทางการเงินกลุ่มเกษตรกร 
            - สินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร 
            - การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
            - ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 
            - อุปกรณ์การตลาดของกลุ่มอาชีพ 
            - สถานะทางการเงินของกลุ่มอาชีพ 
            - สินค้าและบริการของกลุ่มอาชีพ 
            - การมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิก* 
            - ข้อมูลกลุ่มอาชีพ จำนวน ประเภท ธุรกิจ 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ