กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

suchada

ชื่อ-สกุล นางสุชาดา  เคนพิทักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
โทรศัพท์ 09 8585 7947     
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                       Rungtip d                             

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
โทรศัพท์
E-mail                        

 

นางสาวรุ่งทิพย์  แดนรักษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
MBA (Supply Chain Management and Strategia Management)
08 5836 1909
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

 

                    rungtip p             

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail                        

นางสาวรุุ่งทิพย์  พงษ์ไพบูลย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
08 4712 4667                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

 

rongtip             
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail                        
นางสาวรุุ่งทิพย์  ศรีอาจ
พนักงานพิมพ์ (ส3)
ป.ตรี (พัฒนาชุมชน)
08 5853 9822                            

 

                                  Chutinaton 


ชื่อ - สกุล          ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 
E-mail                              


นางสาวชุตินธร  มาจรัญ
นักวิชาการสหกรณ์
บช.บ (การบัญชี)
08 43206156
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.