กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์


pic boss2

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
วุฒิการศึกษา  
โทรศัพท์      
E-mail

  

 kanyanut  
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail              

นางสาวกัญญาณัฐ  ทิพม่อม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ           
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
09 1009 2231
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

 

  wongjun    


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา   
โทรศัพท์
E-mail       

                       

นางสาววงค์จันทร์  อินธิราช
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
08 3361 5537
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

                          


 

onpreeya


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail

นางสาวอรปรียา  กุลสานต์
นักวิชาการสหกรณ์           
บธ.บ. (การบัญชี)
08 5661 5177
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


pariyanus    


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail        

นางสาวปริยานุช  บุระเนตร
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า          
วทบ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
0 4271 1671 ต่อ 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.