ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

icongreen Nocopy02

icongreenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน Career Path ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ download 153141 960 720  

icongreenban anner46cpd2 

icongreenไฟล์เอกสาร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  โดย : กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.  download 153141 960 720  new gif image 14

icongreenประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  new gif image 14

     vision 01  

icongreen ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หนังสือ "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" download 153141 960 720 
icongreen สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 “ครบรอบ 102 ปีการสหกรณ์ไทย”   

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ 2561

icon8 ที่ 2982/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด  รายละเอียด

icon8 ที่ 2763/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผู้ประสานราชการอำเภอ)  รายละเอียด

icon8 ที่ 2634/2561 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2581/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 2388/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด

icon8 ที่ 1933/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 1204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 866/2561 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 806/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุประจำสำนักงาน (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 315/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผู้ประสานราชการอำเภอ)  รายละเอียด

icon8 ที่ 314/2561 อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 298/2561 จัดจ้างพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon all cat 

VDT

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์