ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

icongreen PR moi 8888 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ณ. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ
(ยกเว้น อำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร)
สอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 034 - 411251 สายด่วน 1567  icon new

icongreen วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen รูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (annual report)  icon new  (1FormAnnualReport2560 , 2FormCoopandAgriGroup)

icongreen ประชุม การขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen แนวทางการบริหารและจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen ประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen การต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์  icon new  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

     bullet blue expandตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

     bullet blue expandตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของนิคมสหกรณ์บ้านไร่  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

     bullet blue expandตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของนิคมสหกรณ์โคกขาม  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัด

icon8 ที่ 2372/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียด

icon8 ที่ 2324/2560 แก้ไขและปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล  รายละเอียด

icon8 ที่ 2156/2560 การจัดจ้างพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1674/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด

icon8 ที่ 1284/2560 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1265/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1226/2560 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1214/2560 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1190/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รายละเอียด

icon8 ที่ 1004/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รายละเอียด

icon all cat 

 

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์