ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

 icongreen ขอเชิญเที่ยวชมงาน "เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562 ณ ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  new gif image 14 

 icongreen ขอประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ในตำแหน่งพนักงานบัญชี พนักงานทำความสะอาด  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

 icongreen ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "Mahachai Coconut Festival 2019" ในระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 3 ส.ค. 62 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย  new gif image 14

 icongreen ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่าย "สุด ๆ...สมุทรสาคร"  หมดเขตรับผลงาน 15 กันยายน 2562 นี้  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (5/3/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreen ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (28/2/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreen สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 youtube logo 

icongreen ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (18/2/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreen ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (28/1/62)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreenรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  (Annual Report 61) download 153141 960 720  new gif image 14

icongreen Nocopy02

icongreenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน Career Path ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ download 153141 960 720  

icongreenไฟล์เอกสาร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  โดย : กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.  download 153141 960 720  

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ 2562

icon8 ที่ 3219/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 3128/2562 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 2876/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่ 2595/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2594/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2593/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานนิคมสหกรณ์โคกขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2592/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำนิคมสหกรณ์บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2591/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

icon8 ที่ 2590/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด

icon8 ที่ 2288/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  รายละเอียด

icon8 ที่ 2267/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 83/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด

icon all cat 

VDT

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์