ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

icongreen ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (18/2/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

icongreen ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (28/1/62)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

icongreenรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  (Annual Report 61) download 153141 960 720  new gif image 14

icongreen Nocopy02

icongreenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน Career Path ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ download 153141 960 720  

icongreenไฟล์เอกสาร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  โดย : กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.  download 153141 960 720  

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ 2562

icon8 ที่ 317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 83/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  รายละเอีย

icon all cat 

VDT

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์