ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

icongreenban anner46cpd2 

icongreenไฟล์เอกสาร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  โดย : กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.  download 153141 960 720  new gif image 14

icongreenประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  new gif image 14

     vision 01  

icongreen ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หนังสือ "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" download 153141 960 720 

icongreen ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด   คลิกรายละเอียด 

icongreen ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. - 26 เม.ย. 2561 คลิกรายละเอียด  

icongreen สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 “ครบรอบ 102 ปีการสหกรณ์ไทย”   

icongreen แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   

icongreen การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ   
      647716 pdf 16 ตัวชี้วัด      647716 pdf 16 คำแนะนำการจัดทำรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัด     word1 แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ
      excel1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติราชการ    word1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   excel1 แบบประเมินสมรรถนะแต่ละระดับ

icongreen การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   
      647716 pdf 16 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
      word1 แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ  647716 pdf 16 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

icongreen AP60  

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

icon8 ที่  2581/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  รายละเอียด

icon8 ที่  2388/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด

icon8 ที่ 1933/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 1204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 866/2561 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 806/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุประจำสำนักงาน (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 315/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผู้ประสานราชการอำเภอ)  รายละเอียด

icon8 ที่ 314/2561 อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 298/2561 จัดจ้างพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2560

icon8 ที่ 3837/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3645/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3624/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด  รายละเอียด

icon8 ที่ 3593/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 3509/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon all cat 

VDT

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์