ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

icongreen ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. - 26 เม.ย. 2561 คลิก  ic new

icongreen สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 “ครบรอบ 102 ปีการสหกรณ์ไทย”   ic new  

icongreen แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   ic new

icongreen การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ   ic new
      647716 pdf 16 ตัวชี้วัด      647716 pdf 16 คำแนะนำการจัดทำรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัด     word1 แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ
      excel1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติราชการ    word1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   excel1 แบบประเมินสมรรถนะแต่ละระดับ

icongreen การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   ic new
      647716 pdf 16 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
      word1 แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ  647716 pdf 16 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

icongreen AP60  ic new

icongreen รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  ic new

icongreen คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual กองแผนงานด้านวางแผนยุทธศาสตร์  การสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

icongreen ขอเชิญชวนสนับสนุนปลาสลิดสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด สนใจติดต่อ สั่งซื้อได้ที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034 - 869641 - 2  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen PR moi 8888 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ณ. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ
(ยกเว้น อำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร)  
สอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 034 - 411251 สายด่วน 1567...  เอกสาร 1  เอกสาร 2   

icongreen วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen รูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (annual report)  (1FormAnnualReport2560 , 2FormCoopandAgriGroup)

icongreen ประชุม การขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen แนวทางการบริหารและจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen ประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icongreen การต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

icon8 ที่ 866/2561 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 806/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุประจำสำนักงาน (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 315/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผู้ประสานราชการอำเภอ)  รายละเอียด

icon8 ที่ 314/2561 อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 298/2561 จัดจ้างพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 16/2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2560

icon8 ที่ 3837/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3645/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง  รายละเอียด

icon8 ที่ 3624/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด  รายละเอียด

icon8 ที่ 3593/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon8 ที่ 3509/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เฉพาะราย)  รายละเอียด

icon all cat 

 

login 1
 mt  tr
VDT

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์