ข่าวประชาสัมพันธ์.

Info25

icongreen ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (5/3/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new gif image 14

icongreen ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (28/2/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreen สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 youtube logo 

icongreen ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  (18/2/62)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreen ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (28/1/62)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

icongreenรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  (Annual Report 61) download 153141 960 720  new gif image 14

icongreen Nocopy02

icongreenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน Career Path ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ download 153141 960 720  

icongreenไฟล์เอกสาร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  โดย : กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.  download 153141 960 720  

icon all cat

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ 2562

icon8 ที่ 317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

icon8 ที่ 83/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด

icon all cat 

VDT

v003

เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร

Bookcpd 100Y 24jul2560

หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม ๑๐๐ ปี

v002

 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์