ข่าวประชาสัมพันธ์.

icongreen ขอเชิญชวนหน่วยงาน ส่วนราชการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกและประชาชนทั่วไป ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ใช้ประดับตกแต่งเมือง สถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และตามบ้านเรือนประชาชน เพื่อแสดงความอาลัยเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชการที่ ๙ ซึ่งทางสำนักงานมีต้นดอกดาวเรืองจำหน่าย  สามารถสั่งจองต้นดาวเรืองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034 - 869641-42 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)  เอกสารใบสั่งจอง  วิธีการปลูกดอกดาวเรือง  icon new

icongreen ขอเชิญประชุมติดตามงานประจำเดือน ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 icon new

icongreen ขอเชิญประชุม CPS ประจำเดือน ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 icon new

icongreen ขอเชิญประชุมข้าราชการประจำเดือน ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 icon new

Ness11 icon all cat

คำสั่งจังหวัด

icon8 ที่ 2372/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียด

icon8 ที่ 2324/2560 แก้ไขและปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล  รายละเอียด

icon8 ที่ 2156/2560 การจัดจ้างพนักงานราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1674/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด

icon8 ที่ 1284/2560 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1265/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1226/2560 ย้ายข้าราชการ  รายละเอียด

icon8 ที่ 1214/2560 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1190/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

icon8 ที่ 1007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รายละเอียด

icon8 ที่ 1004/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รายละเอียด

icon all cat