ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  (คลิก29/3/62

กรมการปกครองแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ โดยได้กำหนดช่องทางการสมัคร จำนวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย

        1.การสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ
        2.การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th

       โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  4/3/62

 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ (คลิก29/3/62
 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช (คลิก25/3/62
 สื่อประชาสัมพันธ์การลดการใช้สารเคมีอันตราย ปี 2562 (คลิก21/3/62
 สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562  (คลิก21/3/62
 การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 12/3/62
         ** ตัวอย่างบันทึกข้อความ   **แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ   **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงาน 
 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
         (คลิก) , (คลิปเสียง)

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิก)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสระบุรี (คลิก)
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆประจำปี พ.ศ.2561 (คลิก)
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด (คลิก
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 (คลิก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสารสนเทศสหกรณ์ On Mobile ผ่าน Application SMART CO-OP ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด Application SMART CO-OP ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android  

         **  IOS ดาวน์โหลดได้ที่  (คลิก)  
         **  Android ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิก

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 ดูข่าวทั้งหมด>>

 


     

 
***


milk SB01 4