ข่าวประชาสัมพันธ์


 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   12/10/61
          - คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3113/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (คลิก)
          - ผนวก ก อำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นๆ (คลิก)
          - ผนวก ข อำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นๆ (คลิก)
          - ผนวก ค การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้ง กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิก)
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสระบุรี (คลิก)
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆประจำปี พ.ศ.2561 (คลิก)
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด (คลิก
 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 (คลิก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสารสนเทศสหกรณ์ On Mobile ผ่าน Application SMART CO-OP ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด Application SMART CO-OP ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android  

         **  IOS ดาวน์โหลดได้ที่  (คลิก)  
         **  Android ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิก

 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 "ครบรอบ 102 ปี การสหกรณ์ไทย 

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 

 ดูข่าวทั้งหมด>>     

 


 

 
***


milk SB01 4