photo1545205012491

 

แผนงาน/ผลงาน/งบประมาณ

1153133973 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan)
1153133973 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Action Plan)
1153133973แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Action Plan)
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 (Annual Report) 
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 (Annual Report)
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report)
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (Annual Report)
1153133973 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
1153133973แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1153133973 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)
1153133973 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
1153133973 รายงานการประชุมประจำปี 2560
1153133973 รายงานการประชุมประจำปี 2561
1153133973รายงานการประชุมประจำปี 2562
icon all cat

1153133973 ข่าวน่ารู้