messageImage 1521711226557

iconflower2 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญทุกท่านรับชม "Facebook Live" งานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด "สหกรณ์เข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

messageImage 1521710855023

iconflower2 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร  และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรวบรวมการผลิตกล้วยหอมเขียวE – Bidding 

iconflower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบ 4  

 

 

 

messageImage 1521711018358

iconflower2 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนnew

iconflower2 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

iconflower2 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรีเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

icon all cat

 

ban activitycpd

แผนงาน/ผลงาน/งบประมาณ

1153133973 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Action Plan)
1153133973 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Action Plan)
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 (Annual Report)
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report)
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (Annual Report)
1153133973 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
1153133973แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1153133973 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)
1153133973 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
1153133973 รายงานการประชุมประจำปี 2560
1153133973 รายงานการประชุมประจำปี 2561