สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่


          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายชาญชัย หาญสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมงานฯ ไปดำเนินการจัดอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนและเชื่อมโยงการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ ตามแผนงานการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปี 2559 และ ปี 2560 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 คน

          นายชาญชัยฯ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการจัดอบรม ฯ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ผลิต พันธมิตรทางการค้า และ ผู้รับซื้อผลผลิต ให้มีตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรที่แน่นอน และ ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่ม ฯ จะต้องร่วมมือทำการผลิตและบริการจัดการกลุ่ม ฯ ร่วมกัน

          เนื้อหาหลักสูตรการจัดอบรม ฯ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการตลาด การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และ การทบทวนแผนการดำเนินงานที่เคยจัดทำไว้เดิม โดยแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อปรับปรุงแผนงาน ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด การรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน ทั้งนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ทุกคนให้ความสนใจและร่วมมือแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่

          เมื่อทำการปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อจึงแปลงแผนงานไปสู่การปฎิบัติ โดยจัดทำแผนการปฎิบัติงานเพื่อดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิกแปลงใหญ่ร่วมกัน ปัจจัยความสำเร็จย่อมเกิดเกิดจากการสร้างพลังกลุ่มที่เข้มแข็ง สามารถต่อรองทางการตลาด ให้เกิดประโยชน์ด้านรายได้

          ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เกษตรกรทุกคนมีความสามัคคี ร่วมมือ ช่วยเหลือกันและกัน และช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มให้พร้อมเพรียงกัน ทำการผลิตพืชผลให้ได้มาตรฐานและรักษาคุณภาพให้ได้เกณฑ์ตามที่กำหนด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ที่สำคัญคือให้ยึดถือแนวปฎิบัติตามหลักและวิธีการสหกรณ์ ก็จะสามารถทำให้ทุกคนอยู่ดี กินดี มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป