สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยเคลื่อนไปเยี่ยมเยียนให้บริการประชาชน

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยนำทีมบริการจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชน และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณหนองพิงพวย หมู่ที่ 3 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำบุคลากรทีมงานประชาสัมพันธ์ ไปร่วมออกหน่วยบริการดังกล่าว เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกรณ์ ผลการดำเนินงานในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเป้าหมายไปใช้บริการจำนวน 240 คน ประกอบด้วยเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ทีมงาน ฯ นำเสนอข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม รวมทั้งการแจกเอกสาร เพื่อให้ความรู้และเข้าใจในระบบสหกรณ์ โดยเน้นการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปพบปะประชาชนในพื้นที่เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อเข้าถึงพื้นที่ไปบริการประชาชน รับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกรณ์

          ทั้งนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ โดยได้จัดกิจกรรมถาม - ตอบปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์ มีรางวัลของที่ระลึกเป็นแรงจูงใจ นอกจากนั้นยังใช้เป็นโอกาสในการส่งเสริมด้านการตลาด นำตัวอย่างสินค้าแปรรูปจากน้ำนมดิบของสหกรณ์ไปแจกจ่ายให้ประชาชนได้ชิมฟรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ มีผู้สนใจไปใช้บริการกันจำนวนมาก