×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: C:\xampp\htdocs\sisaket\images\News\Kopoosor\25_Jan_2019\Agri_Marketing
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/News/Kopoosor/25_Jan_2019/Agri_Marketing

เพิ่มศักยภาพสหกรณ์ศรีสะเกษส่งเสริมการตลาดนำการผลิตช่วยเหลือเกษตรกร


          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด จัดงานพิธีเปิดจุดรวบรวมผลผลิตการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดแห่งใหม่ สาขาที่ 2 บ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล เป็นประธาน เปิดงาน ฯ

          นายเลื่อน มีพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ฯ สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในปี พ.ศ. 2512 ที่บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ (เครื่องสูบน้ำ) ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2516 ได้เปลี่ยนประเภทเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตร ตาม พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 สมาชิกแรกตั้ง 217 ครอบครัว ทุนเรือนหุ้น 10,850 บาท ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีความเข้มแข็ง มั่นคง ก้าวหน้าตามลำดับ เป็นที่พึ่งพาให้ความช่วยเหลือและบริการเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอราษีไศลและอำเภอศิลาลาด ปัจจุบัน มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 2,962 คน ทุนดำเนินการ 448,833,102.53 บาท

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการไทยนิยมยั่งยืน จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) เป็นจำนวนเงิน 9,963,000 บาท โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์สมทบเพิ่มร้อยละ 10 เป็นเงิน 1,387,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,350,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นำไปจัดหาและก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดเพื่อการรวบรวมและจัดจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการจัดเก็บผลผลิตการเกษตร ดังนี้.-
          1. ฉาง ขนาด 3,000 ตัน มูลค่า 7,790,000 บาท
          2. ลานตาก ขนาด 2,975 ตารางเมตร มูลค่า 1,780,000 บาท
          3. เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม ขนาด 80 ตัน มูลค่า 1,780,000 บาท

          การก่อสร้างใช้เวลา 180 วัน ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ เป็นผลจากสหกรณ์ ฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าว , หอมแดงและกระเทียม จึงได้จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป นำไปจำหน่ายให้ได้ราคาดี

          โดยใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดตามที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมแบบซื้อมา - ขายไป และใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดในกรณี ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก เก็บผลผลิตไว้รอจำหน่ายให้ได้ราคาดี สร้างอำนาจการต่อรอง ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล สร้างความอยู่ดี กินดี ให้กับประชาชน ทั่วถึงกัน

 

{gallery}News/Kopoosor/25_Jan_2019/Agri_Marketing{/gallery}