สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์


          เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2562 นายมาโนช ชลอวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานการผลิตและอุปกรณ์การตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิตและการตลาด ให้สามารถยกระดับรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร

          นายมาโนช ฯ แจ้งว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตและการใช้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทำการเกษตร โดยมุ่งพัฒนาสถาบันเกษตรให้เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ โดยจัดหาปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต เช่นอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างทางการตลาด ทำการรวบรวม ปรับปรุงคุณภาพมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต และการเก็บรักษารอจำหน่ายให้ได้ราคาดี

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบภารกิจการแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติ ภายใต้โครงการ 4 โครงการ ประกอบด้วย.-
          1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)
          2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
          3. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีในสถาบันเกษตรกร
          4. โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์โคเนื้อต้นทาง

          สหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 10 สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจึงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน สุ่มตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ จำนวน ๓ สหกรณ์ ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด (เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562) 2.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด (เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ) และ 3.สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด (เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562) ผลปรากฏว่าสหกรณ์ทั้งสามแห่ง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยอ้างอิงระเบียบปฎิบัติของทางราชการ มีการจัดทำเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างได้ดำเนินการและส่งมอบงานครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว และในโอกาสต่อไปจะทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่เหลือให้ครบถ้วน ทุกสหกรณ์

          นายมาโนชฯ ได้เน้นย้ำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ฯ ให้ใช้อุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างทางการตลาด ตามที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดทำแผนงานและโครงการ ฯ กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ทำการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ชัดเจน จัดทำรายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่ดีแก่สมาชิกและเป็นองค์กรหลักที่พึ่งพาของเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป