ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุน 5.20 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

          ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุญาตให้สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โดยกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้เป็นทุนดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5.20 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นายมาโนช ชลอวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 64,000,000.-บาท โดยจัดสรรเป็นเงินกู้ยืมโครงการปกติ 55,000,000.-บาท และโครงการพิเศษ 9,000,000.-บาท

          สำหรับสหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมในครั้งนี้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
          1. สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด จำนวน 1,200,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกยางพารา)
          2. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จำนวน 4,000,000.-บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย)

          นายมาโนช ฯ กล่าวเพิ่มเติม การอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์ให้มีทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยสหกรณ์ต้องนำเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิก ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ป้องกันการใช้เงินผิดประเภท เพื่อลดความเสี่ยงในการชำระคืน ป้องกันการผิดนัดชำระที่ก่อให้เกิดหนี้ค้าง ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง สหกรณ์จึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจัดสรรอย่างประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด