การควบคุมมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค


          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ฯ ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกทุเรียน เจ้าหน้าที่การตลาดของสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 45 คน

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งวัตถุประสงค์การจัดประชุม ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และส่งเสริมด้านการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร โดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรและภาคเอกชน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้การขับเคลื่อนงานและดำเนินการโดย สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด และ สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด

          นอกจากนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของทุเรียนศรีสะเกษ ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค ได้รับเกียรติจากนายประจันทร์ พวงพลอย นักวิชาการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษให้เกียรติ ร่วมเป็นเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

          ในโอกาสเดียวกันเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นแนวทางพัฒนาอาชีพ และสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ร่วมมือกันผลิตทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม กำหนดออกจำหน่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ให้สามารถสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้เช่นเคยที่ปฎิบัติเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

          ทั้งนี้ผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษ จะออกสู่ตลาดประมาณกลางเดือน มิถุนายน 2562 นี้ ที่ผ่านมาผลผลิตมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอจัดจำหน่ายได้ครบจำนวนตามคำสั่งซื้อทุก ๆปี ลูกค้าประจำและผู้สนใจ ต้องการสั่งซื้อทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพดี อย่าลืมติดตามข่าวสารจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบ ในโอกาสต่อไป