×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: C:\xampp\htdocs\sisaket\images\News\Kobosor\6_Feb_2019\Money
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/News/Kobosor/6_Feb_2019/Money

บริการพิเศษเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ไปบริการ เพื่อให้คำแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และ สัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ที่ทำการ สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ได้พิจารณาและอนุญาตให้สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกยางพารา) โดยสหกรณ์จะต้องจัดทำเอกสารและหลักฐานต่างๆ ใช้ประกอบการขอกู้ยืมเงินดังกล่าว

          กรณี พนักงานสหกรณ์ขาดทักษะการดำเนินงาน จัดทำเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนบ่อยครั้ง เพื่อให้สามารถเบิก - จ่าย เงินกู้ยืมให้กับสหกรณ์ฯ นำไปใช้จ่ายได้ทันกับความต้องการของสมาชิก โดยสหกรณ์ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลหลายครั้งเพื่อไปประสานงานกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ยินดีไปให้บริการ ณ ที่ทำการสหกรณ์ ฯ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู้ เอกสารประกอบการเบิกเงินกู้อื่น ๆ ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนนำเสนอสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ เบิก - จ่าย เงินกู้ให้ตามความประสงค์ของสหกรณ์

          เป็นบริการพิเศษอีกลักษณะหนึ่งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านบริการทุก ๆ คน เน้นการให้บริการแบบ One Stop Service โดยเฉพาะบริการด้านเงินทุน ต้องสะดวก รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกแก่สหกรณ์ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับเงินทุนไปใช้จ่ายได้ตามความประสงค์และทันฤดูการผลิตของเกษตรผู้เป็นสมาชิก

 

{gallery}News/Kobosor/6_Feb_2019/Money{/gallery}