×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: C:\xampp\htdocs\sisaket\images\News\Judtung\7_Feb_2019\Strong_Group
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/News/Judtung/7_Feb_2019/Strong_Group

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ เป็นผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ (กลุ่มเกษตรกรทำนาตาเกษ) ประกอบด้วย คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 30 ราย

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธาน ฯ กล่าวเปิดการประชุม ฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ให้เน้นย้ำการพัฒนาผู้นำถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สร้างคนรุ่นใหม่สืบทอดทายาท และ การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยนำแนวคิด “บันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มที่ยั่งยืน”ผลงานการศึกษาวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อให้เกิดความเข้าใจยอมรับมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดรายได้ผลตอบแทนที่ดี

ที่สำคัญ ให้น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ และ ยึดหลักวิธีการของสหกรณ์ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน

การประชุมดังกล่าว ได้จัดหาวิทยากรไปบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ นำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เจริญก้าวหน้า ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ มีการเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการจัดแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีบัญชี 2562/2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป

 

{gallery}News/Judtung/7_Feb_2019/Strong_Group{/gallery}