สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อนคู่คิดด้านเงินทุนสนับสนุนสหกรณ์


          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายมาโนช ชลอวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะทำงานด้านเงินทุน ฯ ไปพบปะเพื่อเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ณ ที่ทำการ สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด
          ในโอกาสเดียวกัน ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นบริการแบบ One Stop Service โดยดำเนินการจัดทำสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันเงินกู้ พร้อมลงลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง นำเสนอต่อสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้ให้ทันสถานการณ์นำไปบริการสมาชิกได้ตามประสงค์
          นายมาโนช ฯ แจ้งให้ทราบ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ได้พิจารณาอนุญาตให้ สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 จำนวน 4,000,000.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย) นำไปจำหน่ายเป็นบริการแก่สมาชิกในราคายุติธรรม โดยสามารถชำระได้ด้วยเงินสด และ ในรูปแบบการให้สินเชื่อ รับสินค้าไปใช้ก่อนในลักษณะการกู้ยืมเงิน เมื่อขายผลผลิตได้แล้วจึงนำมาชำหนี้กับสหกรณ์ นำส่งชำระคืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ต่อไป
          ทั้งนี้ ได้แนะนำและเน้นย้ำกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้เงินกู้ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ตามแผนธุรกิจที่จัดทำไว้ประกอบการเสนอคำขอกู้ และจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนปฎิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยรักษาวินัยด้านการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถส่งชำระหนี้กลับคืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ตามกำหนด เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนนำไปให้บริการสหกรณ์อื่นที่มีความจำเป็น ได้มีโอกาสใช้บริการด้านเงินทุน ทั่วถึงกันทั้งประเทศ