การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางวนิดา พงษ์พีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ฯ ไปดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบก ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

          นางวนิดา ฯ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับที่มาการจัดประชุม ฯ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การทำแผนและการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ ปี 2562 จุดมุ่งหมายเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกร โดยให้ความรู้เรื่องการดำเนินการด้วยแนวคิดตามหลักและวิธีการสหกรณ์

          ในโอกาสเดียวกันได้แนะนำให้เกษตรกรใช้วิธีรวมกันซื้อและรวมกันขายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร โดยใช้วิธีรวมกันสั่งซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือวัสดุเพื่อการเกษตร ก็จะได้ส่วนลดราคาเมื่อซื้อในปริมาณมาก ๆ และ ร่วมมือกันจัดทำแผนการผลิตแล้วรวบรวมขายในนามกลุ่ม ฯ รักษาคุณภาพในปริมาณที่แน่นอน จะสามารถต่อรองกับผู้รับซื้อผลผลิตให้ได้ราคาดีมากกว่าต่างคนต่างขาย โดยนำตัวอย่างข้าวเปลือกไปเจรจากับโรงสีในพื้นที่ซึ่งสนใจและมีความต้องการรับซื้อข้าวเปลือก เจรจาหาข้อตกลงด้านปริมาณและราคาที่แน่นอน และให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กันไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจำหน่ายผลผลิตทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าและได้ราคาดี

          ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้คำแนะนำสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน การรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การรวบรวมผลิต และ การจำหน่าย โดยสามารถไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการค้าภายใน สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด รวมทั้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ