สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้มารับบริการในครั้งนี้ จำนวน 210 คน

          นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า ในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ไปพร้อมกับการดำเนินกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในคราวเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปเปิดจุดให้บริการในชุมชน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน ฯ

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีส่วนร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจในระบบสหกรณ์/และการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาในด้านสหกรณ์และกิจกรรมสหกรณ์เพื่อชิงรางวัลเป็นแรงจูงใจ มีผู้สนใจใช้บริการ ณ จุดให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้สู่ประชาชน ยังเปิดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกรณ์ และรับแจ้งปัญหาเรื่องราวการร้องทุกข์ต่าง ๆ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ ประชาชนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ สามารถไปติดต่อขอใช้บริการได้ โดยหน่วยงานราชการจากทุกภาคส่วนจะร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการเป็นประจำทุก ๆ เดือน หมุนเวียนไปทั่วทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน