สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำนาตาเกษ จ.ศรีสะเกษ

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ฯ ได้แก่ คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาตาเกษ ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน 30 คน

          นางอัญชลี ฯ แจ้งให้ทราบจุดมุ่งหมายการประชุม ฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก นอกจากนั้น ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มเกษตรกร ผู้บริหารต้องซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะคณะกรรมการ ฯ ต้องมีความเสียสละ อุทิศตัวเป็นผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกันและกัน และ ควรจัดทำแผนการรับสมาชิกคนรุ่นใหม่เข้าไปทดแทนสมาชิกเดิม ที่ส่วนใหญ่อายุมากแล้ว เพื่อให้เกิดทายาทสืบสานงานช่วยสร้างสรรและพัฒนากลุ่ม ฯ ให้เข้มแข็งเจริญก้าวหน้า เป็นองค์กรที่พึ่งพาของชุมชน มิให้ต้องยุติล้มเลิกไปในอนาคต ด้วยเหตุแห่งอายุขัยของสมาชิก

          การประชุม ฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ยอดโพธิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และ นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรับรู้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งคำนวณต้นทุนการประกอบอาชีพ เกิดการตระหนักในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นได้ต่อไป