การฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่ ศพก. จังหวัดศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเพื่อฝึกอบรมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก. จังหวัดศรีสะเกษ (รุ่นที่ 5) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ฯ เป็นเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอราศีไศล อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย และ อำเภอห้วยทับทัน จำนวนทั้งสิ้น 64 คน

          นายมาโนช ชลอวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และทีมงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน บรรยายโดย นายมาโนช ชลอวงษ์ และ นายเสรี ไชยเพชร โดยมีนางยุพาพิน ศรียงยศ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. อำเภออุทุมพรพิสัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้/ลดรายจ่าย

          ผู้เข้ารับการอบรม ฯ ให้ความสนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ซักถามข้อสงสัยจนเป็นที่เข้าใจชัดเจน โดยเห็นชอบร่วมกันจะนำความรู้ด้านการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ และ เทคนิคการลดต้นทุนทำการเกษตร ไปปรับใช้ให้เกิดผลดี ตัวอย่างเช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ การหยอดข้าวแห้งเป็นแถวอย่างมีระเบียเพื่อลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ต้นข้าวเติบโตมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถบริหารจัดการโรคแมลงศัตรูข้าวได้ง่าย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการหว่านพืชตระกูลถั่ว ฯลฯ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ หากนำความรู้ไปลงมือปฎิบัติจะสามารถลดต้นทุนในการผลิต และสร้างรายได้เพิ่มแก่ครอบครัวได้อย่างแน่นอน