การประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานdการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 25 คน

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ แจ้งว่า การประชุม ฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอันต้องเลิกกิจการให้เสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการชำระบัญชี ทั้งนี้ ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยมีขั้นตอนการชำระบัญชี แบ่งเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้.-
          ขั้นที่ 1 ดำเนินการออกประกาศคำสั่ง
          ขั้นที่ 2 ดำเนินการรับมอบทรัพย์สินและจัดทำงบดุล
          ขั้นที่ 3 ดำเนินการส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชี
          ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบดุล
          ขั้นที่ 5 ประชุมใหญ่/นายทะเบียนสหกรณ์ อนุมัติงบดุล
          ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน
          ขั้นที่ 7 ส่งรายงานการชำระบัญชี
          ขั้นที่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองรายงานการชำระบัญชี
          ขั้นที่ 9 นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อออกจากทะเบียน
          ขั้นที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุด เอกสารการชำระบัญชีให้นายทะเบียนสหกรณ์

          ที่ประชุม ฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์ให้ได้ข้อสรุปเป็นกรอบแนวปฏิบัติร่วมกัน และ เร่งดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนโดยเร็ว โดยเฉพาะกรณีการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสมาชิก ต่อไป