การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรทำหน้าที่ตรวจการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ


           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 35 คน ทำหน้าที่ตรวจการสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

          นางอัญชลี ฯ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐาน: ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต/โครงการ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ งาน: กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ในลักษณะเป็นคณะทำงานระดับจังหวัด ตรวจการสหกรณ์ทั่วไป จำนวน 31 สหกรณ์ และ ตรวจการสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ จำนวน 14 สหกรณ์

          จุดมุ่งหมายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ เทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ รายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

          เนื้อหาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ/ตรวจการสหกรณ์, เทคนิค/แนวทางในการตรวจการสหกรณ์ และ การเขียนรายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ โดยจัดหาบุคลากรผู้มีประสบการณ์และชำนาญงาน นายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรและถ่ายเทคนิคการตรวจการสหกรณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดอบรม ฯ คาดว่า ผู้ตรวจการสหกรณ์ จะมีกรอบแนวทางทีดีในการทำงาน สามารถตรวจสอบสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญเพื่อปกป้องคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป