×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: C:\xampp\htdocs\sisaket\images\News\Traudkarn\15_Feb_2019\Meeting
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/News/Traudkarn/15_Feb_2019/Meeting

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมประชุมใหญ่ให้คำแนะนำการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธรรมรัตน์ ปราบงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          นายธรรมรัตน์ ฯ แจ้งว่า สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนศรีสะเกษ-สุรินทร์ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,272 คน ทุนดำเนินงาน 707.03 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจการให้เงินกู้ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจส่งเสริมการบริการ ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิกว่า 8.3 ล้านบาท

          สาเหตุที่สหกรณ์ ฯ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และการดำเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมการประชุม ฯ ให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์ฯ จัดทำเอกสารขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนนำเสนอขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการจัดประชุม ฯ

 

{gallery}News/Traudkarn/15_Feb_2019/Meeting{/gallery}