รวมพลังชาวสหกรณ์ศรีสะเกษเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562


          เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณที่ทำการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ฯ

          นายธงชัย ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562 และ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทย รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ” จากนั้นให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันนำไปปฎิบัติในการพัฒนาสหกรณ์ควรเริ่มต้นที่จิตสำนึกของคนในสหกรณ์ที่จะร่วมกันทำงาน ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและมั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชาน ต่อไป

          นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งที่มาการจัดงาน ฯ ประเทศไทยเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นใน ปี พ.ศ.2459 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จดทะเบียน โดยมี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

          พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้รับการยกย่องเป็น "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย" พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการการสหกรณ์ สร้างความผาสุกและการกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

          สหกรณ์แห่งแรกยังคงดำเนินกิจการเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 จึงเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “ วันสหกรณ์แห่งชาติ ” ด้วยเหตุผลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นวันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

          งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ในปีนี้ ขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มาร่วมในพิธีเปิดงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ การร่วมกันบริจาคโลหิตผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จำนวนผู้มาร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน เป็นประเพณีการจัดงานที่สำคัญแสดงให้เห็นพลังความร่วมมือและความสามัคคีของชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมรำลึกในกรุณาธิคุณของผู้ให้กำเนิดกิจการสหกรณ์ และ แสดงความสามัคคีเข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้สังคมได้เห็นถึงคุณค่า และ คุณประโยชน์ ระบบการทำงานและวิธีคิดแบบสหกรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างความอยู่ดี กินดี มีความสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึงกัน ได้อย่างแท้จริง