การส่งเสริมผู้เลี้ยงโคเนื้อทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาญชัย หาญสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นายสมชาย หลอดคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ไปดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ (ผู้เลี้ยงโคเนื้อ) ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด เลขที่ 385 ม.10 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

          นายชาญชัยฯ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การทำแผนและการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ ปี 2562 ตามแผนงานและงบประมาณรายจ่าย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ประสานงานกับ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองจำหน่ายให้ได้ราคาดี

          เนื้อหาการบรรยายมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งด้วยวิธีการสหกรณ์ รวมซื้อ/รวมขายและบริหารจัดการร่วมกัน เน้นการจัดทำแผนการผลิตและการตลาด โดยเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน ใช้การตลาดนำการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถลดต้นทุน เพื่อให้มีตลาดรองรับการผลิตสร้างผลตอบแทนที่ดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

{galleryu}News/MU4/22_Feb_2019/Big_Farm{/gallery}