ศรีสะเกษ อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 ล้านบาท


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

          ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุญาตให้สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โดยกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้เป็นทุนดำเนินการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นายมาโนช ชลอวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ แจ้งรายละเอียดให้ทราบตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2562 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 64,000,000.-บาท เป็นเงินกู้ยืมโครงการปกติ 55,000,000.-บาท และ โครงการพิเศษ 9,000,000.-บาท

          สหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมในครั้งนี้ รวม 7 แห่ง เป็นเงิน 19 ล้านบาท ได้แก่.-
          1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด จำนวน 4,000,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
          2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด จำนวน 500,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) ตามโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3) (โครงการพิเศษ)
          3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวไชยวาน จำกัด จำนวนเงิน 1,700,000.-บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
          4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด จำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว)
          5. สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด จำนวนเงิน 3,800,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิต (มันสำปะหลัง)
          6. สหกรณ์เดินรถกันทรลักษ์ จำกัด จำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม (ซ่อมบำรุงรถยนต์)
          7. สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด จำนวนเงิน 4,500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามโครงการพัฒนาโคนมที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต (โครงการพิเศษ)

          ทั้งนี้ สหกรณ์ต้องใช้จ่ายเงินกู้ ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์ โดยตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิกมิให้ใช้เงินผิดประเภท เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งชำระคืน หากลูกหนี้ผิดนัดชำระและมีหนี้ค้างนานจะผลต่อสภาพคล่องและความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหกรณ์