สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จ.ศรีสะเกษ

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย และ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์

          ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายให้ นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 13, 14 ร่วมรับเสด็จ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ นางอัญชลี สีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับเสด็จ ณ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

          นายพีรพนธ์ ฯ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปเฝ้ารับเสด็จและรับงานสนองพระราชดำริในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อน้อมนำพระราชดำริไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถปลูกฝังแนวคิดและวิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกันและกัน เพื่อสร้างเสริมเยาวชนนำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสหกรณ์ไปใช้สร้างสรรและพัฒนาสังคมให้อยู่ดีกินดีมีความสุขทั่วแผ่นดินไทย