สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาหัวช้าง โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำและขับเคลื่อนแผนธุรกิจ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายและให้คำแนะนำสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ฯ

นางอัญชลี ฯ กล่าวต่อที่ประชุม ฯ หากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสามัคคีร่วมมือและเสียสละทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินงานและทำธุรกิจเพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการทุกคนได้ ยกตัวอย่างการระดมทุนเพื่อไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกซึ่งต้องชำระดอกเบี้ยสูง หากสมาชิกสมัครร่วมมือกันโดยการถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นต่อเดือน และ/หรือ การส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินโดยนำไปฝากเงินไว้กับกลุ่มเกษตรกร ก็จะมีเงินทุนดำเนินงานของตนเอง

เมื่อกลุ่มเกษตรกรสามารถระดมทุนภายในจากสมาชิกได้มากขึ้น ก็จะสามารถให้บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยลดค่าครองชีพและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของสมาชิก ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกกู้เงินจากกลุ่ม ฯ ไปแล้ว ขอให้ทุกคนรักษาวินัยทางการเงิน โดยนำเงินไปลงทุนให้เกิดรายได้เพิ่ม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ยืม และนำส่งเงินชำระหนี้คืนภายในเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ฯ กลุ่มเกษตรก็จะเข้มแข็งและมั่นคง นอกจากนั้น ต้องขอฝากคณะกรรมการดำเนินการกลุ่ม ฯ ให้เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทน จะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งพามวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เกษตรกรผู้เข้าประชุม ฯ ให้ความสนใจช่วยกันคิดวิเคราะห์ และ กำหนดแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรของตนเอง สามารถใช้เป็นแนวทางนำไปปฎิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันได้ต่อไป