การออกหน่วยบริการด้านสหกรณ์เคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายบรรยงค์ หอมสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมงาน ฯ ไปร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรและจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านหนองสรวงหมู่ที่ 3 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน ฯ

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ์ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดจุดบริการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จุดมุ่งหมายให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจในระบบสหกรณ์ เน้นการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือกันและกัน โดยบริการให้คำแนะนำปรึกษา และ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ รวมทั้งเปิดรับคำร้องทุกข์/ร้องเรียน/ชี้แจงและทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ นอกจากนั้นได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาด้านสหกรณ์และมอบของที่ระลึกเป็นแรงจูงใจ ผลการดำเนินงานการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ มีประชาชนสนใจใช้บริการ ประมาณ 150 คน