18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเพยแพร่บทบาท ภารกิจ ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมพิธี ฯ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ