การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางพัฒนาและฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ภาคการเกษตร”


          วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางพัฒนาและฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ภาคการเกษตร” ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 7 แห่ง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ