การทดสอบคุณภาพการแปรรูปข้าวโรงสีสหกรณ์ สกต. ศรีสะเกษ


วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายวิรุฬห์ แสงสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ และ นางสาวอุษณีย์ คนึงเพียร ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ทดสอบสีแปรข้าวเปลือก ประจำปี 2561 ในการนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทำการทดสอบสีแปรรูปข้าวเปลือกจำนวน 2 ตัน ทั้งนี้ จะทำการทดสอบสีแปรรูปข้าวเปลือกปีละ 1 ครั้ง เพื่อทดสอบคุณภาพข้าว และ ประสิทธิภาพโรงสี สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ที่ตั้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ