สภากาแฟเช้า ... บูรณาการหน่วยงานราชการ จ.ศรีสะเกษ


          วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานสภากาแฟเช้า โดยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ไปร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อพบปะ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งต่อภาระกิจให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ฯ ในครั้งต่อไป