การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางธัญมน พละการ นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปติดตามการจัดเก็บฐานข้อมูลโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด ภายใต้โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

          นางสาวทิพรรณฯ แจ้งว่า โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทำนาของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี

          การดำเนินงานในปีที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) มีสมาชิกสหกรณ์สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ในสังกัดสหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด ได้รับการพักหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ย จำนวน 821 ราย มูลหนี้ต้นเงินที่ได้รับการพักชำระหนี้ จำนวน 9,852,806.00 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับการชดเชย จำนวน 208,967.10 บาท และปีที่ 2 จำนวน 49 ราย มูลหนี้ต้นเงินที่ได้รับการพักชำระหนี้ จำนวน 2,877,986.00 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับการชดเชย จำนวน 61,825.75 บาท

          ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูล โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จะได้ประสานสหกรณ์ทำการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ บันทึกข้อมูลสมาชิกเป็นรายบุคคล ในแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดเก็บข้อมูลลงแบบทะเบียนรายงานข้อมูล (บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับใช้เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ ต่อไป